SALT FISH RESTAURANT

718 N Lake Park Blvd, Carolina Beach, NC 28428 // (910) 707-1225

OFF-SEASON HOURS: WED-SAT 5-9 PM DAILY

SALT FISH RESTAURANT

OFF-SEASON HOURS:
WED-SAT 5-9 PM DAILY

718 N Lake Park Blvd
Carolina Beach, NC 28428

BEER & COCKTAILS