SALT FISH RESTAURANT

718 N Lake Park Blvd, Carolina Beach, NC 28428 // (910) 707-1225

SALT FISH RESTAURANT

718 N Lake Park Blvd
Carolina Beach, NC 28428

Your Cart

Your cart is currently empty.

Return to shop